Zaštita na radu

Zaštita na radu označava skup djelatnosti (tehničkih, pravnih, zdravstvenih, psiholoških i pedagoških) putem kojih se otkrivaju potencijalne opasnosti opasne po život i zdravlje osoba na radu te utvrđuju pravila, mjere i postupci kako bi se te opasnosti smanjile ili otklonile. Opasnostima se smatraju svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede i nezgode na radu, profesionalne bolesti te umanjivanje eventualne štetne posljedice ako se opasnost ne može otkloniti.

Iako se veća pažnja posvećuje profesionalnim oboljenjima, naša usluga zaštite na radu nastoji spriječiti bilo koju bolest ili ozljedu, sve kako bi se Vaše brige oko neplaniranih nesreća svele na minimum.

zaštita na radu

Većina tvrtki nije upoznata sa zakonskim propisima zakona o radu koje je potrebno udovoljiti kako bi se izbjeglo plaćanje nepotrebnih kazni inspekcijama rada. U nastavku Vam donosimo osnovne stavke koje svaka tvrtka mora zadovoljiti:

 • IZRADA PROCJENE RIZIKA – izmjena i dopuna procjene rizika.
 • ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA – fizikalni i kemijski čimbenici koje se mora periodički provoditi u intervalima do dvije godine.
 • ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA – ispitivanje je potrebno provesti prije stavljanja u uporabu, najmanje jedanput u dvije godine, poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja, prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovo sastavljeni.
 • PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA – izraditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike i provoditi praktične vježbe evakuacije najmanje jedanput u dvije godine.
 • OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN – potrebno provesti u roku od 60 dana po zapošljavanju.
 • OSPOSOBLJAVANJE ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI – organizirati i osigurati pružanje prve pomoći na radu. Na radilištima i u svim radnim prostorijama u kojima istovremeno radi 2 – 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći na radu, na svakih daljnjih 50 još po jedan.
 • ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA – provesti najmanje jednom u 4 godine.
 • ISPITIVANJE SUSTAVA ZAŠTITE OD MUNJE – ovisno o razini zaštite, vizualni pregledi ( svake ili svake 2 godine), ispitivanje i mjerenje ( svake 2, 4 ili 6 godina) i pregledi kritičnih dijelova (svake 1, 2 ili 3 godine).
 • IZRADA ELABORATA ZAŠTITE NA RADU

S područja poslova zaštite na radu, tvrtka EcoMission ovlaštena je za pružanje usluga:

 • Procjena rizika iz zaštite na radu
 • Vještačenja iz područja zaštite na radu
 • Ispitivanja strojeva – uređaja jednostavni/s povećanim opasnostima
 • Osposobljavanja poslodavca iz zaštite na radu
 • Osposobljavanja ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu
 • Osposobljavanja radnika za rad na siguran način
 • Izrada sustava, planova i programa osposobljavanja za rad na siguran način
 • Ispitivanja električne instalacije
 • Ispitivanja sustava zaštite od munje
 • Ispitivanja nužne rasvjete
 • Ispitivanja efikasnosti isključenja električne energije daljinskim isključivanjem
 • Ispitivanja odimljavanja
 • Ispitivanja ventilacije
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Koordinator zaštite na radu I
 • Koordinator zaštite na radu II

Zaštita od požara

Sustav zaštite od požara je skup aktivnosti koje podrazumijevaju planiranje zaštite od požara, propisivanje mjera zaštite od požara građevina, ustrojavanje subjekata zaštite od požara, provođenje mjera zaštite od požara, financiranje zaštite od požara te osposobljavanje i ovlašćivanje za obavljanje poslova zaštite od požara, s ciljem zaštite života, zdravlja i sigurnosti ljudi i životinja te sigurnosti materijalnih dobara, okoliša i prirode od požara, uz društveno i gospodarski prihvatljiv požarni rizik. Kod pravnih osoba, poslodavac je obavezan izraditi planove evakuacije i spašavanja, upoznati sve zaposlenike s navedenim planovima te odrediti i osposobiti osobe zadužene za provođenje evakuacije. Prema Zakonu o zaštiti od požara svaki zaposlenik mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala učinkovita zaštita ljudi i imovine ugroženih požarom.

EcoMission je ovlašteno poduzeće koje, prema zakonu o zaštiti od požara, pruža kvalitetne usluge:

 • Izrade procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije – za Općine/Gradove/Županije/pravne osobe
 • Izrade planova zaštite od požara – za Općine/Gradove/Županije/pravne osobe
 • Izrada elaborata zaštite od požara
 • Ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara
 • Izrade planova evakuacije i spašavanja
 • Osposobljavanja radnika za početno gašenje požara
Zaštita od požara

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i onečišćivanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Provedbom odgovarajućih aktivnosti i mjera osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti. Osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka jesu racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš.

Dakle, očuvanje i zaštita okoliša od krucijalne je važnosti u vremenu u kojem živimo. Dokaz tome su brojne regulative sastavljene u Zakonu o zaštiti okoliša.

Zaštita okoliša

Tvrtka EcoMission jedno je od brojnih poduzeća koje svojim uslugama pridonosi očuvanju okoliša te kvalitetnoj sanaciji štete ako nastala situacija to iziskuje. Nudimo profesionalne usluge te detaljnu provedbu istraživanja i izrade:

 • Studija utjecaja na okoliš
 • Sudska vještačenja s područja zaštite okoliša
 • Elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 • Elaborata prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • Studija glavne ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
 • Elaborata zaštite okoliša za prijavu za europske fondove
 • Poslova vezanih uz ishođenje Okolišne dozvole
 • Elaborata gospodarenja otpadom
 • Dokumentacije za ishođenje vodopravne dozvole
 • Registra onečišćenja okoliša (ROO)
 • Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT obrazac)
 • Ispitivanja nepropusnosti kanalizacijskih sustava
 • Izvješća o sigurnosti
 • Unutarnjih planova
 • Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz procesa tretmana otpadnih i oborinskih voda
 • Planova praćenja emisija stakleničkih plinova u zrak
 • Operativnih planova interventnih mjera u slučaju iznenadnih onečišćenje voda
 • Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i obradu otpadnih voda

ZATRAŽITE PONUDU

Naziv poslodavca (obvezno ispuniti)

OIB (obvezno ispuniti)

Adresa (obvezno ispuniti)

Kontakt osoba (obvezno ispuniti)

Broj telefona

Broj faksa

Broj mobitela (obvezno ispuniti)

E-mail (obvezno ispuniti)

Broj lokacija na kojima poslujete

Broj zaposlenih

Kratki opis djelatnosti

Trebamo ponudu za (opisno u skladu sa popisom)