EU PROJEKT

Dobro došli na web stranicu tvrtke EcoMission d.o.o.

O nama

EcoMission d.o.o tvrtka je s dugogodišnjim iskustvom rada na području zaštite okoliša, zaštite na radu te zaštite od požara. Kako bismo pružili maksimalno kvalitetnu uslugu i sigurnost našim klijentima, svi naši zaposlenici su visokoobrazovani stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada i izrade elaborata.

Transparentno poslovanje te stroga primjena državnog zakona o zaštiti na radu, zaštiti okoliša i zaštiti od požara, garancija su visoke kvalitete naših usluga što svjedoči i mnoštvo zadovoljnih klijenata s raznih područja djelovanja.

Ne čekajte da Vam inspekcija rada pokuca na vrata! Kontaktirajte nas i osigurajte si profesionalnu uslugu i sigurnost svojim zaposlenicima.

NAŠA DUŽNOST VAŠA JE SIGURNOST

Politika zaštite osobnih podataka prema odredbama GDPR uredbe

AKTUALNO

S obzirom na sve veće obveze gospodarstvenika na području zaštite okoliša odlučili smo Vam pomoći i ponuditi edukaciju na temu:

OBVEZE U ZAŠTITI OKOLIŠA

 

Tematske cjeline koje obuhvaća edukacija su:

 • Gospodarenje otpadom
 • Emisije u zrak
 • Emisije u vode
 • Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • Opasne tvari i kemikalije
 • Okolišna dozvola
 • Procjena utjecaja zahvata na okoliš

 

Edukacija se po dogovoru može prilagoditi prema Vašim obvezama iz područja zaštite okoliša.

Također, ovisno o broju polaznika, moguće je edukaciju održati u Vašoj tvrtki.

 

Osim navedenih obveza iz zaštite okoliša naša tvrtka Vam može pomoći na području zaštite na radu i zaštite od požara, kao i civilne zaštite.

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju!

Kontakt osobe:

Marija Hrgarek, dipl.ing.kem.tehn;

Mob: 099 733 7776;

Email: marija@ecomission.hr

 

Igor Ružić,dipl.ing.sig.;

Mob: 099 733 7778;

Email: igor@ecomission.hr

EcoMission

USLUGE

Zaštita na radu

Zaštita na radu označava skup djelatnosti (tehničkih, pravnih, zdravstvenih, psiholoških i pedagoških) putem kojih se otkrivaju potencijalne opasnosti opasne po život i zdravlje osoba na radu te utvrđuju pravila, mjere i postupci kako bi se te opasnosti smanjile ili otklonile. Opasnostima se smatraju svi uvjeti na radu i u vezi s radom, koji mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika. Svrha zaštite na radu…

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvaća skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara ako do istog dođe. Pri tome je potrebno osigurati ispravno funkcioniranje sustava za detekciju i dojavu požara te sustava za gašenje požara, definirati sve radnje koje je potrebno poduzeti u slučaju nastanka požara, propisivati mjere zaštite od požara,…

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i onečišćivanja okoliša, smanjivanja i otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Provedbom odgovarajućih aktivnosti i mjera osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti te georaznolikosti.

OSTALO U PONUDI

 • SUDSKA VJEŠTAČENJA IZ ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

 • CIVILNA ZAŠTITA:

 • Procjena rizika od velikih nesreća za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Plan djelovanja civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Zajednički plan djelovanja civilne zaštite dvije ili više jedinica lokalne samouprave koje su zajednički organizirale obavljanje poslova civilne zaštite iz svoga samoupravnog djelokruga
 • Operativni planovi civilne zaštite pravnih osoba o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite
 • Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT obrazac)
 • Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • Operativni planovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari
 • Vanjski plan zaštite i spašavanja jedinica područne (regionalne) samouprave u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari
0
TIM
0
STRUČNJAKA
0
VANJSKIH SURADNIKA
0
KLIJENATA
0
ODRAĐENIH PROJEKATA

Reference

 • Poslovni centar „JAPA“, 2014.
 • “Petrinjak“ proizvodnja, trgovina i usluge, 2014.
 • Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk, 2014.
 • Mesna industrija Natura d.o.o., 2015.
 • Balija d.o.o., 2012. – Studija utjecaja na okoliš eksploatacije građevnog pijeska i šljunka u EP „Krtinje“
 • INA, Industrija d.d. 2013., suradnja s RGN-om, Studija utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Beničanci, Bokšić-Klokočevci, Crnac, Kućanci-Kapelna, Bizovac, Obod i Števkovica
 • INA, Industrija d.d. 2013., suradnja s RGN-om, Studija utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Jagnjedovac, Cvetkovac i Peteranec i geotermalno polje Lunjkovec – Kutnjak na prostoru Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije
 • INA, Industrija d.d. 2013., suradnja s RGN-om, Studija utjecaja na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskom polju ugljikovodika Bilogora, Bačkovica, Cabuna, Galovac-Pavljani, Letičani i Šandrovac na prostoru Bjelovarsko-bilogorske županije, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije
 • Paron d.o.o., Zagreb, 2014., Studija utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na EP „Plaškarica“
 • INA, Industrija nafte d.d. 2014., Studija o utjecaju na okoliš rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica
 • Vlajina d.o.o. 2014., Studija o utjecaju na okoliš izgradnje proizvodne građevine – sirane u naselju Oklaj, Općina Promina
 • Mesna industrija Natura d.o.o., građevina za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 4580 mjesta za tovljenike i 700 mjesta za krmače i bioplinskog postrojenja s pratećim sadržajima na području grada Đurđevca, 2015.
 • Koka d.d., SUO građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 48.780 purana u jednom proizvodnom ciklusu na farmi 14 na području Općine Petrijanec, 2015
 • Vindon d.o.o., SUO građevine za intenzivni uzgoj peradi kapaciteta 57.600 komada u proizvodnom ciklusu, farma za tov purana u Brodskom Stupniku, 2015
 • AGROMEĐIMURJE FARMA BELICA d.o.o., SUO građevine za intenzivni uzgoj svinja ukupnog kapaciteta 1.000 mjesta za krmače, 1.000 mjesta za nazimice i 4.000 mjesta za odojke na području Općine Belica, 2016
 • INA, Industrija d.d., SUO rudarskih objekata i eksploatacije nafte i plina na eksploatacijskim poljima Stružec, Mramor Brdo, Voloder i Okoli, 2015
 • FIDES II, obrt za građevinarstvo i trgovinu, SUO eksploatacije građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Hambari“, 2016
 • Grad Čabar, Sanacija i zatvaranje odlagalište neopasnog otpada Peterkov Laz, Čabar, 2016
 • PREHRANA d.o.o., 2013.
 • POLJO POSAVEC d.o.o., 2013.
 • ULJARA “NADIN” OBRT ZA PRERADU MASLINA, 2013.
 • Nujić Marko d.o.o., 2012.
 • Agrovel d.o.o., 2012.
 • Galus d.o.o, 2012.
 • Kukuriku d.o.o., 2012.
 • PROMES -CVANCIGER, 2013.
 • Poljovel d.o.o., 2013.
 • HEP d.d., HE Varaždin, 2014.
 • Auto kamp „Jarki“ i turističke kuće, 2015.
 • Rabo d.o.o., 2015.
 • UNIFRUIT d.o.o., 2015.
 • Čakovečki mlinovi d.d., 2015.
 • Silma d.o.o., 2015.
 • Fanon d.o.o., izgradnja pogona za sušenje i doradu žitarica i izgradnja i rekonstrukcija poslovno – proizvodnog kompleksa, 2015.
 • Gerber MD – prenoćište j.d.o.o., izgradnja sabirališta – objekta za privremeno skladištenje i obradu sirovih koža, 2015.
 • Osječko – baranjska županija, sustav navodnjavanja „Mala šuma – veliki vrt“ , 2015.
 • Općina Gornji Kneginec, izgradnja vatrogasnog centra, 2015.
 • Općina Gornji Kneginec, izgradnja dječjeg vrtića, 2015.
 • Općina Maruševec, izgradnja Sportsko – rekreacijskog centra, 2015.
 • Međimurske vode d.o.o., izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda novo Selo na Dravi, 2015.
 • Mesna industrija Natura, dogradnja postrojenja za preradu mesa, 2015.
 • Grad Novi Marof, dogradnja dječjeg vrtića, 2015.
 • STOČARSTVO RAIĆ obrt za uzgoj goveda, vl. Toni Raić, Rekonstrukcija i dogradnja farme za tov junadi „Gudovac“, 2015
 • IVKOM-VODE d.o.o., Sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bednja s pripadajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda, 2015
 • KUDELIĆ d.o.o., Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za preradu mesa 2015
 • ENERGIJA AGRO d.o.o., Mini hidroelektrana Ludbreg na rijeci Bednji, 2015
 • ENERGIJA AGRO d.o.o., Mini hidroelektrana Kućan Ludbreški na rijeci Bednji, 2015
 • ENERGIJA AGRO d.o.o., Mini hidroelektrana Veliki Bukovec na rijeci Bednji, 2015
 • Rekonstrukcija rudarskih objekata, uređaja i instalacija na centralnoj plinskoj stanici (CPS) Molve I, II i III, u suradnji s RGN-om, Zagreb, 2015
 • Općina Gornji Kneginec, Izgradnja vatrogasnog centra u Gornjem Knegincu, 2015
 • UNIFRUIT d.o.o., Izgradnja tvornice za preradu voća i povrća, 2015
 • UNIFRUIT d.o.o., Pogon za preradu voća i povrća i punjenje sokova na lokaciji u Podgajcima Podravskim, 2015
 • Općina Sveti Ivan Žabno, Izgradnja sanitarne kanalizacije sa pročistačem u Svetom Ivanu Žabno, 2015
 • Općina Strahoninec, Izgradnja prometnice nove ulice u Strahonincu, 2015
 • Rabo d.o.o., Dogradnja objekta za skladištenje i preradu voća, 2015
 • Općina Jalžabet, Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Jalžabet, 2015
 • PPO Lješnjak d.o.o., Podizanje trajnog nasada lijeske, 2015
 • Mesna Industrija Natura d.o.o., Dogradnja postrojenja za preradu mesa 2015
 • GERBER MD-PRENOČIŠTE j.d.o.o., Izgradnja sabirališta – objekta za privremeno skladištenje i obradu sirovih koža, 2015
 • Općina Novi Marof, Dogradnja dječjeg vrtića u Novom Marofu, 2015
 • Delta Food Company d.o.o., Izgradnja pogona za preradu rajčice i jabuke, 2016
 • Međimurske vode d.o.o., Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novo Selo na Dravi, 2015
 • Općina Strahoninec, Dogradnja dječjeg vrtića u Strahonincu, 2015
 • Općina Tkon, Uređenje javne plaže Ugrinić, 2015
 • BIO-VET d.o.o., Rekonstrukcija i dogradnja postojeće peradarske farme, 2015
 • Martinjak d.o.o., Rekonstrukcija farme za tov junadi i izgradnju gospodarskih objekata za zbrinjavanje gnojovke, 2015
 • Zagorski preporod d.o.o., Opremanje postojeće uljare za proizvodnju maslinovog ulja, 2015.
 • Općina Belica, Dogradnje dječjeg vrtića u Belici, 2016
 • Delta Food Company d.o.o., Izgradnja pogona za preradu rajčice i jabuke, 2016
 • Delta-ST d.o.o., Izgradnja pogona za proizvodnju sladoleda, 2016
 • PP Orahovica d.o.o., Rekonstrukcija i modernizacija ribnjaka „Pisarovina“, 2016
 • PP Orahovica d.o.o., Rekonstrukcija i modernizacija ribnjaka „Donji Miholjac“, 2016
 • PP Orahovica d.o.o., Rekonstrukcija i modernizacija ribnjaka „Baranja“, 2016
 • Općina Jalžabet, Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda Općine Jalžabet, 2016
 • Multivita d.o.o., Izgradnja građevina za intenzivan uzgoj brojlera, 2016
 • HEP-Proizvodnja d.o.o., Sanacija pokosa odvodnog kanala HE Varaždin, 2016
 • Općina Tkon, Uređenje javne plaže Studenac u Općini Tkon, 2016
 • OPG Čeh Mladen, 2012.
 • Vinogradarstvo – podrumarstvo „Cmrečnjak“, 2012.
 • OPG „Debelec Nikola“, 2012.
 • “Hamer” d.o.o., 2012.
 • OPG Ćurin Zvizdanka, 2012.
 • OPG Lazić Jadran, 2012.
 • OPG Darko Radović, 2012.
 • RICARDO d.o.o., 2012.
 • Solektra d.o.o., 2012.
 • PP ZLATKO VINKOVIĆ, 2012.
 • PP Vnuk Zdravko, 2012.
 • Struja Perković, obrt za proizvodnju električne energije, 2013.
 • PZ Stella, 2013.
 • POLJOPRIVREDNI OBRT “TARADI”, 2013.
 • AGROBROJLER d.o.o., 2013.
 • OPG Nenad Kosi, 2013.
 • OPG Vlahek Ljubomir, 2013.
 • OPG Kozjak Zoran, 2013.
 • OPG Braniša Kristijan, 2013.
 • AGRO-EL d.o.o. , 2013.
 • OPG Goran Baksa, 2013.
 • OPG Škvorc Krunoslav, 2013.
 • OPG Vinceljak Ankica, 2013.
 • OPG Josip Cafuk, 2013.
 • NOVENT USLUGE d.o.o., 2013 .
 • PPP, ZDRAVKO CAFUK, 2013.
 • FORTUNA AGRO d.o.o., 2013.
 • OPG Puklek Božidar, 2013.
 • OPG Ciglarić Ljudevit, 2013.
 • OPG Damir Šestak, 2013.
 • OPG Ferenčina Katica, 2013.
 • OPG Marčeta Branko, 2013.
 • OPG Tomislav Srpak, 2013.
 • Saints Hills d.o.o., 2013.
 • TERRA RUSTICA d.o.o., 2013.
 • OPG Klarić Vedran, 2013.
 • POLJO- GAJ d.o.o., 2013.
 • Fungus Panonia d.o.o., 2013.
 • OPG Novosel Igor, 2013.
 • Poljoprivredni obrt ‘Drk’, 2013.
 • POLJOPRIVREDA I USLUGE”NOVOSELEC”, 2013.
 • PP PREMUŠ BOŽO, 2013.
 • POLJOPRIVREDNIK STJEPAN MATIJEVIĆ, 2013.
 • Biofarma d.o.o., 2013.
 • Herbarium d.o.o., 2013.
 • Jan Spider d.o.o., 2013.
 • Vinogradarstvo i podrumarstvo „Štampar“, 2013.
 • Kukuriku d.o.o., 2013.
 • Galus d.o.o., 2013.
 • Agrovel d.o.o., 2013.
 • Nujić Marko d.o.o., 2013.
 • PROMES – CVANCIGER, 2013.
 • OPG JOSIP FIČKO, 2014.
 • OPG Josip Kovačec, 2014.
 • OPG MIROSLAV GRUBIĆ, 2014.
 • OPG Elvis Biber, 2014.
 • Obrt Doroteja, vl. Dražen Loparić, 2014.
 • OPG NOVOSEL DANIEL, 2014.
 • OPG KARAMARKOVIĆ BRANKO, 2014.
 • OPG Pejić Marijo, 2014.
 • OPG Puklek Božidar, 2014
 • OPG Debelec Nikola, 2014
 • OPG Ciglarić Ljudevit, 2014
 • OPG Damir Šestak, 2014
 • OPG Ferenčina Katica, 2014
 • OPG Marčeta Branko, 2014
 • OPG Tomislav Srpak, 2014
 • SAINTS HILLS d.o.o., 2014
 • FORTUNA AGRO d.o.o.,2014
 • TERRA RUSTICA d.o.o., 2014
 • INA, Industrija nafte d.d., 2014., Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Molve, Kalinovac, Stari Gradac, Gola, Ferdinandovac i Čepelovac-Hampovica
 • INA, Industrija nafte d.d., 2014., suradnja s Apo d.o.o., Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Beničanci, Bokšić-Klokočevci, Crnac, Kućanci-Kapelna, Bizovac, Obod, Števkovica
 • Vindon d.o.o., Izgradnja farme purana na kčbr. 1915/3, k.o. Stari Slatnik za ekološku mrežu, 2014.
 • Koka d.d., Izgradnja novih peradarnika i zamjena tehnološkog procesa proizvodnje na farmi 14, 2015.
 • INA, Industrija d.d., Rudarski objekti i eksploatacija nafte i plina na eksploatacijskim poljima ugljikovodika Stružec, Mramor brdo, Voloder naftno polje Okoli, 2015.
 • MESNA INDUSTRIJA NATURA d.o.o., Izgradnja objekta za uzgoj i tov svinja, objekta za proizvodnju prasadi i bioplinskog postrojenja, 2015.
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek, 2014., Uređenje retencija na području Virovitičkih jezera
 • AGENCIJA ZA VODNE PUTOVE, Uređenje vodnog puta rijeke Dunav kod Sotina od 1.321 do 1.325 rkm, 2015.
 • Poslovni centar „JAPA“
 • Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk 2014.
 • „Petrinjak“ proizvodnja, trgovina i usluge
 • Grad Novalja, 2015.
 • Općina Krnjak, 2015.
 • Općina Magadenovac, 2015.
 • Petrol plin d.o.o., Skladište i punionica plina Unešić, 2014.
 • HEP Proizvodnja d.o.o., Pogon TE Rijeka, 2014.
 • Crodux d.o.o, Postrojenje UNP-a Sv. Križ Začretje, 2016.
 • Grad Novalja, 2015.
 • Općina Krnjak, 2015.
 • Općina Magadenovac, 2015.
 • ISTARSKA PIVOVARA d.o.o., 2016
 • Obrt PETRINJAK, 2016
 • RŽV Čakovec, 2016
 • Ciglana Cerje Tužno, 2016
 • Hotel Bolero, 2016
 • PLINACRO d.o.o.
 • Liburnija rivijera hoteli d.d., 2014.
 • Zvečevo d.d., 2014.
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, 2014.
 • Hidroing d.d., 2014.
 • Plinacro d.o.o., 2015.
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, 2015.
 • ISTARSKA PIVOVARA d.o.o., 2016.
 • Obrt PETRINJAK, 2016.
 • RŽV Čakovec, 2016.
 • HIDROING d.d.
 • Ministarstvo financija
 • ZVONAREK – SISTEMI d.o.o.
 • Končar energetika
 • OPG Novoselec Stjepan
 • Autopraonica Kapljica, Ivanec
 • Poljo Posavec d.o.o.
 • „Petrinjak“ proizvodnja, trgovina i usluge
 • Poljoprivredni proizvođač Vesna Turk
 • Poslovni centar „JAPA“
 • Autokuća Karlo d.o.o.
 • MOD-DIZ-OBUĆA d.o.o.
 • HAMER d.o.o.
 • AUTO FLORIJANIĆ d.o.o.
 • HEW Ivanec d.o.o.
 • Agronomski fakultet
 • CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.
 • Medicinsko biokemijski laboratoriji Marta Krtanjek
 • Osnovne i srednje škole
 • Varaždinska županija
 • Općinski sud u Ivancu
 • CARISTRAP EUROPE d.o.o.
 • Služba za plućne bolesti i TBC Klenovnik
 • Radašić d.o.o.
 • BOMARK FLEKSO d.o.o.
 • Oprema Špoljar d.o.o.
 • Hamer d.o.o.
 • Komet d.o.o.
 • Domet d.o.o.
 • Proizvodnja PG d.o.o.
 • Obrt AUTOMEHANIKA DAMIR
 • GALEKOVIĆ, obrt za automehaniku i poljoprivredu
 • Klesarstvo Granit d.o.o.
 • LIM-AL d.o.o.
 • HIDROING d.d.
 • BOMARK d.o.o.
 • METAL-AL d.o.o.
 • KNAUF INSULATION d.o.o.
 • KTD d.o.o.
 • BOSILJ d.o.o.
 • MOD-DIZ-OBUĆA d.o.o.
 • HAMER d.o.o.
 • NUJIĆ MARKO d.o.o.
 • Meteor Graditeljstvo d.o.o.
 • Obrt AUTO FLORIJANIĆ, Trnovec Bartolovečki
 • Odvjetničko društvo BRLEČIĆ & partneri j.t.d.
 • PROIZVODNJA PVC STOLARIJE “JURIĆ” VL. MIHAELA JURIĆ
 • VIS Konfekcija d.d. Varaždin
 • GRAD LEPOGLAVA
 • MEGASPEL d.o.o.
 • LOMI d.o.o.
 • PREHRANA d.o.o.
 • STOLARIJA “EXCLUSIVE”
 • ZZ METAL d.o.o.
 • IMOTEHNIKA d.o.o.
 • HEW Ivanec d.o.o.
 • Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
 • MIV d.d.
 • Agronomski fakultet
 • CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.
 • COTRA d.o.o.
 • OŠ „Gustav Krklec“ Maruševec
 • KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.
 • ELMOK d.o.o.
 • METEOR GRUPA – PRIVATNO PARTNERSTVO d.o.o.
 • METEOR PROIZVODNJA d.o.o.
 • STOLARIJA “DARABUŠ”
 • INSTALOGRADNJA d.o.o.
 • HZZO
 • HEP-ODS d.o.o.
 • Varteks d.d.
 • HOK-OSIGURANJE d.d.
 • “PETRINJAK” PROIZVODNJA, TRGOVINA I USLUGE
 • SAN PETER – d.o.o.
 • Z.I.T.O. d.o.o.
 • RŽV d.o.o.
 • STANOING d.o.o.
 • HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.
 • JEDINSTVO KARTONAŽA d.o.o.
 • SILMA d.o.o.
 • HEP TOPLINARSTVO d.o.o.
 • HEP PROIZVODNJA d.o.o.
 • Opća bolnica Karlovac
 • Klinički bolnički centar Split
 • Ban Centar, Zagreb
 • HRT
 • HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
 • BOMARK PAK d.o.o.
 • MARTI d.o.o.
 • PROIZVODNJA PG d.o.o.
 • Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • NACIONAL LOGISTICS d.o.o.
 • Općina Maruševec, 2013.
 • Grad Varaždinske Toplice, 2013.
 • Općina Donji Kraljevec, 2014.
 • Općina Kotoriba, 2014.
 • Grad Prelog, 2014.
 • Općina Donja Dubrava, 2014.
 • Općina Goričan, 2014.
 • Općina Berek, 2014.
 • Općina Štefanje, 2014.
 • Općina Sveti Ivan Žabno, 2014.
 • Varteks d.d., 2014.
 • Grad Zlatar, 2014.
 • Općina Goričan, 2014.
 • Općina Jalžabet, 2014.
 • Općina Voćin, 2014.
 • Općina Kraljevec na Sutli, 2015.
 • Općina Beretinec, 2015.
 • Općina Luka, 2015.
 • Općina Netretić, 2015.
 • Općina Vidovec, 2015.
 • Opća bolnica Koprivnica, 2015.
 • Grad Novi Marof, 2016.
 • Grad Zabok, 2016.
 • Općina Sveti Križ Začretje, 2016.
 • Stolarski obrt Stolarija Jakopčin, 2016.
 • Zito d.o.o., 2014
 • Strela d.o.o., 2014
 • Radašić d.o.o., 2014
 • Metaldis Eco d.o.o., 2014
 • Opća bolnica Čakovec, 2014
 • Proting Horvat d.o.o., 2014
 • Viplast d.o.o., 2014
 • Ljevaonica Duga Resa d.o.o. 2015
 • DUMA ELEKTRONIKA, obrt za skupljanje električnog i elektroničnog otpada,vl. Nenad Kovačić,2015.
 • Babić d.o.o., 2015.
 • HRAST-EKSPORT-PUKLAVEC d.o.o., 2015
 • Singularnost d.o.o., 2015
 • Grad Lepoglava 2012.-2016.
 • Općina Primošten, 2012.-2017.
 • Općina Rakovica, 2012.-2016.
 • Općina Maruševec, 2012.-2017.
 • Općina Ljubešćica, 2012.-2017.
 • Općina Bednja, 2014.
 • Općina Pitomača, 2014.
 • Općina Voćin, 2014.
 • Grad Lepoglava 2016. – 2022.
 • Općina Jalžabet – 2022.
 • Općina Selnica – 2022.
 • Općina Bedenica – 2022.
 • HEW Ivanec d.o.o., 2015.
 • Auto-Florijanić d.o.o, 2015.
 • Medicinsko-biokemijski laboratorij Marta Krtanje, 2015.
 • BOMARK FLEKSO d.o.o., 2015.
 • Oprema Špoljar d.o.o., 2015.
 • MOD-DIZ-OBUĆA d.o.o., 2015.
 • Vili Commerce, 2015.
 • Ciglana Cerje Tužno d.o.o, 2016.
 • MOD-DIZ-OBUĆA d.o.o., 2015.
 • HEW Ivanec d.o.o., 2015.
 • BOMARK FLEKSO d.o.o., 2015.
 • Oprema Špoljar d.o.o., 2015.
 • Obrt AUTO-FLORIJANIĆ 2016.
 • LUCE PRODUKT d.o.o., 2016.
 • Plinacro d.o.o., 2015
 • Liburnia Riviera Hoteli d.d., 2014
 • Zvečevo d.d., 2014.
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, 2014.
 • Hidroing d.d. 2014.
 • Grad Novalja, 2014.
 • Općina Krnjak, 2014.
 • Plinacro d.o.o., 2015.
 • Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, 2015.
 • Općina Magadenovac, 2015.
 • ISTARSKA PIVOVARA d.o.o., 2016
 • Obrt PETRINJAK, 2016
 • RŽV Čakovec, 2016

Zakoni i pojmovi

PROPISI O ZAŠTITI NA RADU

Zakon o zaštiti na radu
Download
Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Download
Pravilnik o sigurnosti strojeva
Download
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada
Download
Zakon o zaštiti od buke
Download
Pravilnik o izradi procjene rizika
Download
Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima
Download

PROPISI O ZAŠTITI OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara
Download
Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara
Download
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja
Download
Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama
Download
Pravilnik o planu zaštite od požara
Download
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Download
Pravilnik o razvrstavanju građevina i skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara
Download
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara
Download
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija iz područja zaštite od požara
Download
Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara
Download
Pravilnik o sustavima za dojavu požara
Download
Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari
Download
Pravilnik o vatrogasnim aparatima
Download
Pravilnik o zapaljivim tekućinama
Download
Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima
Download
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
Download
Pravilnik o zaštiti šuma od požara
Download

PROPISI O ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša
Download
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš
Download
Uredba okolišnoj dozvoli
Download
Zakon o vodama
Download
Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu
Download
Zakon o zaštiti zraka
Download
Zakon o zaštiti prirode
Download
Zakon o zaštiti i spašavanju
Download

Kontakt

Ured Varaždin

SJEDIŠTE: Zagrebačka ulica 183, 42000 Varaždin

E-mail
ecomission@vz.t-com.hr
igor@ecomission.hr
marija@ecomission.hr

Tel/fax.: 042/210-074
Mob: 099/733 77 78
Mob: 099/733 77 76

Naziv poslodavca (obvezno ispuniti)

OIB (obvezno ispuniti)

Adresa (obvezno ispuniti)

Kontakt osoba (obvezno ispuniti)

Broj telefona

Broj faksa

Broj mobitela (obvezno ispuniti)

E-mail (obvezno ispuniti)

Broj lokacija na kojima poslujete

Broj zaposlenih

Kratki opis djelatnosti

Trebamo ponudu za (opisno u skladu sa popisom)